Företag / Arbetsglasögon

Vi har optiker med utbildning i arbetsmedcin och synergonomi, för att kunna hjälpa till med lösningar i olika synsituationer.  Vi samarbetar sedan många år med ett flertal företag och har stor erfarenhet av arbetsglasögon, bildskärms-eller skyddsglasögon. Kontakta oss gärna för mer information och offert. Vi gör även arbetsplatsbesök vid behov.

Vad säger lagen om bildskärmsglasögon?

AFS 1998:5 6§ "Arbetsgivare skall se till att arbetstagare som normalt ska arbeta vid bildskärm mer än 1 timme under arbetsdagen genomgår en synundersökning. Undersökningen skall utföras av en person med tillräckliga kvalifikationer. Om en sådan synundersökning nyligen genomförts genom annan arbetsgivares försorg skall en ny synundersökning göras endast om det finns nya eller förändrade synkrav i det aktuella bildskärmsarbetet eller om arbetstagarens synstatus har förändrats sen förra synundersökningen. Synundersökning skall därefter ordnas med regelbundna intervall samt när arbetstagare uppger besvär som kan ha samband med synkraven i arbetet.

Arbetsgivaren skall tillhandahålla arbetstagaren särskilda glasögon, som är utprovade för bildskärmsarbetet, om en synundersökning visar att sådana behövs och att glasögon för normalt bruk inte kan användas. Åtgärder som behöver vidtas med stöd av denna paragraf får inte medföra kostnader för arbetstagarna."

 

skyddsglas